Saturday, February 1, 2014

सन्नाटाहरुको आवाज

शब्द
जहाँ जहाँ थाकेका छन
त्यहाँ त्यहाँ
लेख्नु छ

चकमन्न
सन्नाटाहरुको आवाज
नि:शब्द ।

No comments:

Post a Comment